Limieten

WMK2012

WOMEN                            
Discipline 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
50m Freestyle 0.32.18 0.33.17 0.33.66 0.35.64 0.37.62 0.40.10 0.42.08 0.44.06 0.47.52 0.51.48 0.55.94 1.04.35 1.24.15 1.41.97
100m Freestyle 1.11.28 1.14.25 1.16.23 1.19.20 1.25.14 1.31.08 1.36.03 1.40.98 1.50.88 1.56.82 2.10.68 2.33.45 2.58.20 3.32.85
200m Freestyle 2.36.80 2.41.70 2.49.54 2.56.40 3.11.10 3.25.80 3.35.60 3.50.30 4.08.92 4.20.68 4.51.06 5.52.80 6.36.90 7.50.40
400m Freestyle 5.35.16 5.44.96 5.59.66 6.07.50 6.32.00 7.06.30 7.35.70 8.00.20 8.44.30 9.28.40 10.32.10 12.05.20 13.33.40 15.31.00
800m Freestyle 11.45.60 12.05.20 12.24.80 13.04.00 14.12.60 15.11.40 16.00.40 17.04.10 18.17.60 19.45.80 22.42.20 24.30.00 27.36.20 32.40.00
50m Backstroke 0.38.12 0.39.60 0.41.58 0.43.56 0.46.04 0.49.01 0.51.48 0.53.96 0.58.41 1.03.36 1.09.30 1.23.16 2.08.70 2.38.40
100m Backstroke 1.24.15 1.26.13 1.31.08 1.36.03 1.41.97 1.46.92 1.55.83 2.03.75 2.15.63 2.22.56 2.37.41 3.08.10 3.42.75 4.37.20
200m Backstroke 3.02.28 3.04.24 3.16.00 3.30.70 3.40.50 3.55.20 4.09.90 4.17.74 4.44.20 5.01.84 5.33.20 6.46.70 8.19.80 9.18.60
50m Breaststroke 0.42.08 0.43.56 0.45.05 0.47.03 0.49.01 0.51.98 0.53.96 0.56.43 1.03.36 1.07.32 1.18.71 1.35.04 2.06.72 2.48.30
100m Breaststroke 1.34.05 1.36.03 1.38.01 1.44.94 1.48.90 1.54.84 2.01.77 2.09.69 2.21.57 2.32.46 2.59.19 3.47.70 4.42.15 5.46.50
200m Breaststroke 3.22.86 3.26.78 3.35.60 3.45.40 3.55.20 4.05.00 4.19.70 4.34.40 4.58.90 5.23.40 6.02.60 7.16.10 8.53.90 10.46.80
50m Butterfly 0.35.64 0.36.14 0.38.12 0.40.59 0.42.57 0.44.55 0.48.02 0.53.46 0.59.90 1.10.29 1.24.15 2.18.60 3.08.10 3.57.60
100m Butterfly 1.20.19 1.23.16 1.27.12 1.32.07 1.40.98 1.51.87 1.59.79 2.12.66 2.30.48 2.53.25 3.27.90 4.07.50 4.57.00 7.10.65
200m Butterfly 3.04.24 3.12.08 3.23.84 3.33.64 3.52.26 4.20.68 4.34.40 5.03.80 5.28.30 6.27.10 7.40.60 8.49.20 10.32.10 13.43.20
200m Individual Medley 3.00.32 3.05.22 3.16.98 3.24.82 3.32.66 3.53.24 4.01.08 4.14.80 4.46.16 5.08.70 5.52.80 6.36.90 7.50.40 9.18.60
400m Individual Medley 6.15.14 6.34.94 6.56.50 7.11.20 7.40.60 8.24.70 9.03.90 9.28.40 10.32.10 12.24.80 14.42.00 16.00.40 17.11.36 21.04.20
MEN                            
Discipline 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
50m Freestyle 0.27.92 0.28.51 0.29.50 0.30.69 0.31.68 0.32.67 0.33.66 0.35.64 0.38.12 0.40.91 0.45.15 0.48.53 0.57.80 1.09.30
100m Freestyle 1.03.16 1.04.35 1.05.34 1.07.32 1.10.79 1.14.55 1.17.22 1.22.17 1.28.11 1.37.02 1.48.90 2.00.78 2.22.07 2.58.20
200m Freestyle 2.19.16 2.22.59 2.25.04 2.29.94 2.34.84 2.43.66 2.57.38 3.07.18 3.21.88 3.40.50 4.05.00 4.22.64 5.03.80 7.52.40
400m Freestyle 4.58.90 5.06.74 5.14.58 5.21.36 5.36.14 5.43.00 6.02.60 6.34.94 7.06.30 7.50.40 8.29.60 9.38.20 10.46.80 11.45.60
800m Freestyle 10.32.10 10.37.00 10.52.68 11.01.50 11.26.00 12.05.20 12.54.20 13.53.00 14.51.80 16.20.00 17.48.20 19.26.20 22.03.00 25.28.80
50m Backstroke 0.33.36 0.34.16 0.35.42 0.37.13 0.38.41 0.40.10 0.42.08 0.45.05 0.47.03 0.51.48 0.58.91 1.02.87 1.20.19 1.39.00
100m Backstroke 1.12.77 1.15.74 1.17.59 1.20.19 1.25.14 1.29.10 1.34.05 1.42.96 1.50.88 1.55.57 2.13.65 2.23.55 3.08.10 3.47.70
200m Backstroke 2.36.80 2.41.70 2.46.60 2.55.42 3.06.20 3.16.00 3.25.80 3.45.40 4.00.10 4.19.70 4.54.00 5.43.00 7.21.00 8.49.20
50m Breaststroke 0.35.64 0.36.63 0.37.62 0.38.61 0.40.59 0.42.57 0.44.55 0.46.53 0.49.50 0.52.97 0.57.42 1.07.32 1.34.05 1.58.80
100m Breaststroke 1.20.19 1.22.37 1.25.93 1.28.11 1.31.08 1.33.06 1.42.96 1.44.94 1.51.87 2.04.74 2.19.59 2.41.37 3.42.75 4.34.23
200m Breaststroke 2.57.38 3.00.32 3.05.22 3.13.06 3.18.94 3.25.80 3.40.50 3.51.28 4.12.84 4.34.40 5.08.70 5.52.80 7.21.00 8.49.20
50m Butterfly 0.30.59 0.30.99 0.31.68 0.33.17 0.34.16 0.35.64 0.36.63 0.40.10 0.43.56 0.48.51 0.57.42 1.20.19 1.54.84 2.28.50
100m Butterfly 1.08.31 1.09.30 1.11.28 1.15.24 1.18.21 1.21.18 1.30.09 1.39.99 1.51.87 1.58.80 2.35.43 3.08.10 3.57.60 4.47.10
200m Butterfly 2.44.64 2.45.97 2.49.54 2.58.36 3.06.20 3.21.88 3.40.50 3.53.24 4.24.60 4.54.00 5.38.10 6.52.00 8.19.80 10.17.40
200m Individual Medley 2.36.80 2.41.70 2.46.60 2.54.44 3.02.28 3.07.18 3.16.00 3.32.66 3.53.24 4.09.90 4.39.30 5.18.50 6.51.60 8.29.60
400m Individual Medley 5.52.80 5.59.66 6.04.56 6.12.40 6.22.20 6.41.80 7.09.24 7.45.50 8.44.30 9.43.10 11.45.60 12.44.40 13.43.20 16.39.60

* AIYSC2020 17-04-2020 - 19-04-2020
* RZK2020 16-05-2020 - 24-05-2020
* EMK2020 01-06-2020 - 06-06-2020