Opgericht op 20 mei 1968
 

Overzicht record verbeteringen

Record Overzicht 2024
Top 10 aller tijden 25m 2
Top 10 aller tijden 50m 20
Clubrecord 7
Mastersrecords 25m pers. 31
Mastersrecords 25m est. 3
Mastersrecords 50m pers. 31
Mastersrecords 50m est. 6
Record Overzicht 2023
Top 10 aller tijden 25m 6
Top 10 aller tijden 50m 8
Clubrecord 12
Mastersrecords 25m pers. 55
Mastersrecords 25m est. 13
Mastersrecords 50m pers. 20
Mastersrecords 50m est. 1
Record Overzicht 2022
Top 10 aller tijden 25m 3
Top 10 aller tijden 50m 18
Clubrecord 12
Mastersrecords 25m pers. 20
Mastersrecords 25m est. 3
Mastersrecords 50m pers. 17
Mastersrecords 50m est. 1
Record Overzicht 2021
Top 10 aller tijden 25m 6
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 19
Mastersrecords 25m pers. 8
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 9
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2020
Top 10 aller tijden 25m 3
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 16
Mastersrecords 25m est. 5
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2019
Top 10 aller tijden 25m 12
Top 10 aller tijden 50m 8
Clubrecord 13
Mastersrecords 25m pers. 18
Mastersrecords 25m est. 8
Mastersrecords 50m pers. 7
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2018
Top 10 aller tijden 25m 1
Top 10 aller tijden 50m 3
Clubrecord 3
Mastersrecords 25m pers. 24
Mastersrecords 25m est. 4
Mastersrecords 50m pers. 9
Mastersrecords 50m est. 3
Record Overzicht 2017
Top 10 aller tijden 25m 3
Top 10 aller tijden 50m 11
Clubrecord 10
Mastersrecords 25m pers. 17
Mastersrecords 25m est. 3
Mastersrecords 50m pers. 10
Mastersrecords 50m est. 2
Record Overzicht 2016
Top 10 aller tijden 25m 5
Top 10 aller tijden 50m 29
Clubrecord 10
Mastersrecords 25m pers. 28
Mastersrecords 25m est. 5
Mastersrecords 50m pers. 19
Mastersrecords 50m est. 4
Record Overzicht 2015
Top 10 aller tijden 25m 4
Top 10 aller tijden 50m 5
Clubrecord 12
Mastersrecords 25m pers. 7
Mastersrecords 25m est. 3
Mastersrecords 50m pers. 3
Mastersrecords 50m est. 1
Record Overzicht 2014
Top 10 aller tijden 25m 10
Top 10 aller tijden 50m 21
Clubrecord 9
Mastersrecords 25m pers. 29
Mastersrecords 25m est. 7
Mastersrecords 50m pers. 9
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2013
Top 10 aller tijden 25m 13
Top 10 aller tijden 50m 21
Clubrecord 18
Mastersrecords 25m pers. 9
Mastersrecords 25m est. 2
Mastersrecords 50m pers. 16
Mastersrecords 50m est. 4
Record Overzicht 2012
Top 10 aller tijden 25m 8
Top 10 aller tijden 50m 14
Clubrecord 12
Mastersrecords 25m pers. 13
Mastersrecords 25m est. 2
Mastersrecords 50m pers. 14
Mastersrecords 50m est. 3
Record Overzicht 2011
Top 10 aller tijden 25m 3
Top 10 aller tijden 50m 12
Clubrecord 4
Mastersrecords 25m pers. 13
Mastersrecords 25m est. 6
Mastersrecords 50m pers. 3
Mastersrecords 50m est. 1
Record Overzicht 2010
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 4
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 10
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 7
Mastersrecords 50m est. 1
Record Overzicht 2009
Top 10 aller tijden 25m 11
Top 10 aller tijden 50m 26
Clubrecord 23
Mastersrecords 25m pers. 6
Mastersrecords 25m est. 2
Mastersrecords 50m pers. 8
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2008
Top 10 aller tijden 25m 25
Top 10 aller tijden 50m 25
Clubrecord 40
Mastersrecords 25m pers. 21
Mastersrecords 25m est. 5
Mastersrecords 50m pers. 29
Mastersrecords 50m est. 4
Record Overzicht 2007
Top 10 aller tijden 25m 4
Top 10 aller tijden 50m 15
Clubrecord 28
Mastersrecords 25m pers. 17
Mastersrecords 25m est. 8
Mastersrecords 50m pers. 5
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2006
Top 10 aller tijden 25m 1
Top 10 aller tijden 50m 3
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 6
Mastersrecords 25m est. 5
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2005
Top 10 aller tijden 25m 10
Top 10 aller tijden 50m 12
Clubrecord 4
Mastersrecords 25m pers. 5
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2004
Top 10 aller tijden 25m 10
Top 10 aller tijden 50m 6
Clubrecord 5
Mastersrecords 25m pers. 1
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2003
Top 10 aller tijden 25m 7
Top 10 aller tijden 50m 1
Clubrecord 6
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 2
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2002
Top 10 aller tijden 25m 10
Top 10 aller tijden 50m 10
Clubrecord 17
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2001
Top 10 aller tijden 25m 4
Top 10 aller tijden 50m 16
Clubrecord 1
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 2000
Top 10 aller tijden 25m 16
Top 10 aller tijden 50m 36
Clubrecord 16
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1999
Top 10 aller tijden 25m 5
Top 10 aller tijden 50m 5
Clubrecord 8
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1998
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 3
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1997
Top 10 aller tijden 25m 1
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 9
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1996
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 14
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1995
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 8
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1994
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 3
Mastersrecords 25m pers. 1
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1993
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1991
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 1
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1990
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1989
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1987
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 2
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 1985
Top 10 aller tijden 25m 0
Top 10 aller tijden 50m 0
Clubrecord 3
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht 0
Top 10 aller tijden 25m 217
Top 10 aller tijden 50m 51
Clubrecord 182
Mastersrecords 25m pers. 0
Mastersrecords 25m est. 0
Mastersrecords 50m pers. 0
Mastersrecords 50m est. 0
Record Overzicht TOTAAL
Top 10 aller tijden 25m 400
Top 10 aller tijden 50m 380
Clubrecord 526
Mastersrecords 25m pers. 355
Mastersrecords 25m est. 86
Mastersrecords 50m pers. 216
Mastersrecords 50m est. 31
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com