Opgericht op 20 mei 1968
 

Privacyverklaring Werkendamse Zwem- en Poloclub “De Biesboschzwemmers”

Privacyverklaring Werkendamse Zwem- en Poloclub “De Biesboschzwemmers”

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

 

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerken van persoonsgegevens

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking door Bewaartermijn
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst ·   Voor- en achternaam

·   Geslacht

·   Adres, postcode en woonplaats

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Tak van sport

·   Wedstrijdnummer/

lidmaatschapsnummer bij KNZB

Lidmaatschaps-overeenkomst (aanmeldingsformulier) Bestuur

 

Gedurende de periode van het lidmaatschap
Sportieve doeleinden, zoals het uitoefenen van trainingen en wedstrijden ·    Voor- en achternaam

·    Geslacht

·    Geboortedatum

·    Tak van sport

·    Sportieve prestaties (o.a. tijden)

·    Wedstrijdnummer/

lidmaatschapsnummer bij KNZB

Lidmaatschaps-overeenkomst (aanmeldingsformulier) Hoofdtrainer Gedurende de periode van het lidmaatschap
Ledenadministratie, financiële administratie ·   Voor- en achternaam

·   Geslacht

·   Adres, postcode en woonplaats

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Bankrekeningnummer

·   Betaalgegevens

Lidmaatschaps-overeenkomst (aanmeldingsformulier) Leden-administratie, penningmeester Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
Organiseren van verenigings-activiteiten ·   Voor- en achternaam

·   Geslacht

·   Adres, postcode en woonplaats

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

·   Tak van sport

Lidmaatschaps-overeenkomst (aanmeldingsformulier) ·    Bestuur

·    Activiteiten-commissie
(RCT team)

Gedurende de periode van het lidmaatschap
Versturen van digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief ·   Voor- en achternaam

·   E-mailadres

·   Tak van sport

Lidmaatschaps-overeenkomst (aanmeldingsformulier) Bestuur

 

Gedurende de periode van het lidmaatschap
Gerichte dienstverlening aan leden aanbieden Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, kledingmaat, wel of niet op zondag zwemmen, etc. Schriftelijke toestemming ·    Bestuur

·    Hoofdtrainer

 

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap (bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis) ·   Voor- en achternaam

·   Adres, postcode en woonplaats

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Schriftelijke toestemming Bestuur Zolang als de toestemming niet is ingetrokken
Overige doeleinden, niet opgenomen in de hiervoor opgenomen doelen Nader te bepalen aan de hand van het doel Schriftelijke toestemming Nader te bepalen aan de hand van het doel Nader te bepalen aan de hand van het doel

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Daarnaast kunt u de vereniging verzoeken om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast testen en evalueren we regelmatig onze maatregelen en zijn onze vrijwilligers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van de privacyverklaring

De vereniging past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

 

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com