Opgericht op 20 mei 1968
 

Gedragregels ZC De Biesboschzwemmers

1. Inleiding

Waarom

ZC De Biesboschzwemmers wil graag dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk en daarom sluiten we ons aan bij Code Blauw.

Meer over code blauw is te vinden op http://www.knzb.nl/codeblauw

Doelstelling

Onze vereniging wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat De Biesboschzwemmers een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, bestuursleden, trainers, sporters, officials en vrijwilligers te bevorderen. Van ouders/verzorgers vraagt De Biesboschzwemmers deze regels te respecteren.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Dat geldt voor de leden, maar ook voor bestuursleden, trainers, begeleiders en vrijwilligers binnen De Biesboschzwemmers. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

2. Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Ik sport samen met anderen, dus met iedereen die hierbij betrokken is inclusief de tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de bestuursleden, trainers, ploegleiders, officials en vrijwilligers.
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik beoefen mijn sport zonder gebruik van of handel in stimulerende en/of prestatie-bevorderende middelen.
 • Ik blijf van andermans spullen af; ik help mee het zwembad, clubgebouw en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

3. Omgangregels

Houding

Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, ploegleiders, officials, bezoekende sporters, bestuursleden, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.

Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid

 • Voor de training ben je tijdig vòòr aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
 • Bij afwezigheid deel je dit mee aan de trainer/coach of teambegeleider.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd deel je dit tijdig mee aan de trainer/coach of ploegleider (zo mogelijk 48 uur voor aanvang).
 • Wie ongeoorloofd of zonder kennisgeving meerdere trainingen mist kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
 • De kleedkamers mogen 10 minuten voor de training betreden worden.
 • Na afloop van de training dien je de kleedkamers binnen 10 minuten te verlaten.
 • Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van De Biesboschzwemmers. De kleedcabines worden dus niet gebruikt!
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemclub als ook de exploitanten van de zwembaden die we gebruiken zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Uitvoeren vrijwilligerswerk

Buiten het actief sporten kan De Biesboschzwemmers alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van minimaal 16 jaar worden verplicht om minimaal een taak te vervullen en hierdoor blijk te geven van hun verantwoording t.o.v. de andere leden. Aan ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de zwemclub.

Ouder/verzorgers

Het bestuur van De Biesboschzwemmers vraagt ouders/verzorgers om de gedragsregels van de club te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • De technische staf (zwemcommissie en trainers) van De Biesboschzwemmers houdt minimaal eenmaal per jaar een informatieavond, waar informatie wordt gegeven over trainingen en deelname aan wedstrijden.
 • Daarnaast zijn trainers altijd beschikbaar, voor of na een training, om vragen en klachten te bespreken.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd bij de wedstrijd aanwezig te zijn en deel te nemen. Indien uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen, meld u dit tijdig aan de verantwoordelijke trainer, ploegleider of coach.
 • Vervoer naar wedstrijden en training regel je zelf of in geval van jeugdleden de ouders/verzorgers.

4. Omgangsregels tijdens trainingen en wedstrijden

Trainingen

 • Zet je in voor de trainingen, daar kom je immers voor

Wanneer jij gemotiveerd naar de trainingen komt en deze ook met plezier doet heeft dat een gunstig effect op jouw beleving en de andere zwemmers.

 • Houd rekening met elkaar

Als je zelf ergens last van hebt, kun je vaak in overleg met de trainer wat anders doen in de zwemtraining. Gun dat ook een ander.

 • Meld je af wanneer je niet kunt trainen

Trainers vinden het prettig om te weten wanneer je er wel en niet bent. Laat ook altijd weten waarom je er niet kunt zijn.

 • Luister en toon respect naar je trainer(s)

Op het moment dat er instructie wordt gegeven zorg je dat je boven water blijft en luistert naar wat er gezegd wordt. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren!

 • Heb respect voor de omgeving

Blijf van elkaars materiaal af, houd het zwembad netjes en zorg goed voor je eigen spullen!
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden

 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van het zwembad

Dus iedereen draagt zijn steentje bij met het inhangen van de lijnen en het plaatsen van de rugslagvlaggen en klaarzetten ander materiaal wat nodig is voor de training of de wedstrijd.

 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training

Tenzij je hiervoor een geldige reden hebt (laat het van te voren weten), ben je tijdig aanwezig bij het bad zodat je je warming up goed kunt uitvoeren. Een goede warming up is essentieel voor het blessurevrij sporten!

Wedstrijden

 • Bij wedstrijden in De Biesboschzwemmers-verband heb je altijd je clubkleding aan

We zijn een vereniging en dat willen we ook uitstralen

 • Moedig je medesporter aan, jij gaat ook harder zwemmen als iemand jou aanmoedigt!

Toon interesse in je medezwemmers, jij vindt het ook leuk als je een complimentje of succeswens krijgt

 • Bij wedstrijden wil je het beste van jezelf laten zien in het water, dus ook op de kant

Laat dus zien dat je er zin in hebt, ook als het even tegenzit

 • Blijf bij de ploeg

Om bovenstaande punten te kunnen doen is het van belang dat je vooral bij je teamgenoten bent

 • Houd het gebruik van mobiele telefoons beperkt

Natuurlijk mag je je concentreren met een muziekje, maar een dag lang alleen maar op je telefoon tokkelen is niet echt gezellig

Buiten het zwembad

 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer, ploegleider of coach erbij!
 • Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar
 • Houd contact met elkaar, ook buiten het zwembad, onderneem samen activiteiten
 • Communicatie tussen zwemmer, ouder en trainer is cruciaal voor een prettige samenwerking
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen

5. Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube en alle andere bekende en minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat je je op sociale media net zo gedraagt als bij de zwemclub en niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

 • 10 tellen nadenken voordat je een bericht plaats!
 • Denk even bewust na of je werkelijk “nieuws” plaats op sociale media, is het echt interessant wat je er op zet?
 • Bij sporttechnische onderwerpen maken (kader)leden duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens De Biesboschzwemmers publiceren.
 • (Kader)leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken.
 • (Kader)leden zijn altijd vertegenwoordiger van De Biesboschzwemmers – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
 • Leden van De Biesboschzwemmers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Iedereen weet dat publicaties op sociale netwerken altijd vindbaar zijn.
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met De Biesboschzwemmers zoek je contact met de voorzitter of secretaris van De Biesboschzwemmers.
 • De Biesboschzwemmers zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met leden en ouders hoe zij dit doet.
 • Het bestuur van De Biesboschzwemmers legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van leden en communiceert dit met deze doelgroepen.
 • Het bestuur van De Biesboschzwemmers roept ouders op deze regels te respecteren.

6. In en rond het zwembad

Wees zuinig op de zwembaden die we gebruiken en zorg dat deze netjes blijven. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • Het bad en de doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • In ieder sportcomplex is het ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Schade aan eigendommen van het sportcomplex worden direct op de dader verhaald.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
 • De toegang naar het zwembad wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden. Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

7. Sancties

Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, in samenspraak met het bestuur, sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Schelden.
 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers, ploegleiders en coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer, ploegleider of coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.
 • Alle overige misdragingen die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:

Trainer/ploegleider, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt de voorzitter van De Biesboschzwemmers in kennis van de overtreding. Is die stap te groot dan kun je het ook met de vertrouwenspersoon bespreken. Ook in gevallen waarbij de trainer/ploegleider direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het bestuur. Dit ter vastlegging van het gebeurde.

In elk geval van misdragingen pleegt het bestuur zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.

Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zal de overtreding worden besproken. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van De Biesboschzwemmers, kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, ploegleider en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

8. Portretrecht

Tijdens activiteiten van De Biesboschzwemmers, of activiteiten waaraan De Biesboschzwemmers deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan activiteiten van De Biesboschzwemmers betekent dat u toestemming verleent aan De Biesboschzwemmers om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. De Biesboschzwemmers zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.

9. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/ploegleiders, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van De Biesboschzwemmers houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De verenigingsstatuten zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken. Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze zwemclub zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun zwemsport.

WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com